top of page

Szkolne Grupy Wsparcia

Szkolne Grupy Wsparcia (SGW) działają na terenie całej Polski i zrzeszają młodych ludzi, którzy przy wsparciu nauczyciela lub nauczycielki promują ideę solidarności i odpowiedzialności społecznej w swojej szkolnej i lokalnej społeczności.

Jak działają Szkolne Grupy Wsparcia?

Szkolna Grupa Wsparcia to zorganizowana grupa uczniów i uczennic zmotywowana, aby zmieniać środowisko szkolne i społeczność lokalną w oparciu o wartości idei solidarności społecznej. Odpowiedzialność, solidarność, wsparcie oraz wspólne działanie na rzecz poszanowania każdego człowieka to zasady, którymi kieruje się Grupa.

Dzięki swojemu działaniu Grupa uwrażliwia uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki na problemy krzywdzenia, nietolerancji, agresji i znieczulicy społecznej w szkole oraz pokazuje aktywne metody przeciwdziałania tym zjawiskom.

Szkolna Grupa Wsparcia - edukacja i działanie!

Grupa spotyka się regularnie, tworząc bezpieczną, pełną akceptacji i empatii przestrzeń dla swoich członków i członkiń. W Szkolnej Grupie Praw Człowieka każdy czuje się u siebie. Grupa poszerza swoją wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności (np. realizując warsztaty z pomocą opiekuna/opiekunki lub edukatorów/edukatorek Fundacji) oraz organizuje akcje w szkole i społeczności lokalnej (np. wydarzenia, debaty, konferencje, tematyczne dni, kampanie, akcje publiczne itp.)

Poznaj najważniejsze zasady funkcjonowania Szkolnej Grupy Wsparcia:

 

Załóż Grupę Wsparcia w Swojej Szkole!

Szkolna Grupa może powstać z inicjatywy samych uczniów i uczennic lub też nauczyciela/nauczycielki szkoły (opiekuna/opiekunki Szkolnej Grupy). Opiekun/opiekunka, a także koordynator/koordynatorka Grupy (osoba wybrana spośród młodzieży) pozostaje w kontakcie z Fundacją, która wspiera Grupę w jej działaniach. Opiekunem/opiekunką musi być osoba dorosła zatrudniona w szkole.

Więcej informacji w Regulaminie:

Opieka nad Szkolną Grupą nie wymaga dużych nakładów pracy, odbywa się we współpracy z wolontariuszami Fundacji. Więcej informacji w Poradniku.

Dołącz do Szkolnej Grupy Wsparcia w Twojej szkole lub załóż swoją!

Formularz Rejestracji Grupy (rejestracji może dokonać tylko osoba dorosła, czyli opiekun/opiekunka Grupy):

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Zapoznaj się z naszą Polityką ochrony dzieci i młodzieży:

hands-2847508__340.jpg

Czym jest?

  • Zorganizowana grupa uczniów i uczennic zmotywowana, aby zmieniać środowisko szkolne oraz społeczność lokalną w oparciu o ideę solidarności społecznej,

  • Grupa spośród swoich członków oraz członkiń wybiera osobę koordynującą, która organizuje pracę Grupy,

  • Grupa ma opiekuna, czyli osobę dorosłą pracująca w szkole i wspierająca Grupę.

hand-1592415__340.jpg

Czym się zajmuje?

  • Przeprowadza  przynajmniej jedną akcję w semestrze,

  • Regularnie spotyka się co jakiś czas w swoim gronie,

  • Przyjmuje nowych członków oraz członkinie,

  • Raportuje Fundacji swoje działania.

hammock-2036336__340.jpg

Czym nie jest?

  • Opiekun przeprowadza akcje we współpracy z Fundacją, ale w każde wydarzenie włącza inną grupę uczniów i uczennic,

  • Grupa nie podejmuje żadnych działań,

  • Grupa jest zarejestrowana w naszej bazie, ale nie wiemy co robi i kto w niej działa.

bottom of page