top of page

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Edukacja, wychowanie oraz propagowanie wartości

Zajmujemy się edukacją, wychowaniem oraz promowaniem zachowań prospołecznych - poprzez programy edukacyjne, felietony, różnego rodzaju wydarzenia, takie jak wykłady, szkolenia, konferencje, itp.

Propagowanie idei dobroczynności, odpowiedzialności społecznej i współpracy

Zajmujemy się promocją wolontariatu, idei dobroczynności i solidarności międzyludzkiej - poprzez organizację różnych wydarzeń, akcje promocyjne, np. projekt Dzieci-Dzieciom, itp.

Dzieci i młodzież krzywdzona lub potrzebująca wsparcia w zakresie dobrostanu psychicznego

​Pomagamy dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych, dotkniętych problemami natury psychicznej, oraz dzieciom krzywdzonym - poprzez pomoc psychologiczną oraz niezbędne wsparcie, m.in. prawne

Chore dzieci wymagające bardzo kosztownego leczenia

Pomagamy osobom, głównie dzieciom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami oraz oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne - poprzez pokrywanie kosztów leczenia, potrzebnego sprzętu medycznego oraz leków

Dzieci, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na wypadek losowy

Pomagamy dzieciom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi wypadkami losowymi - poprzez pomoc doraźną szczególnie rzeczową oraz doradczą

Dzieci i osoby zajmujące się nimi na tzw. "terenach misyjnych"

W ramach propagowania idei solidarności międzyludzkiej wspólnie z dziećmi i młodzieżą pomagamy społecznościom na tzw. „terenach misyjnych” - poprzez pomoc w zakupie leków, materiałów medycznych czy edukacyjnych

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, starsi, samotni

W ramach propagowania idei solidarności międzypokoleniowej, wspólnie z dziećmi i młodzieżą pomagamy osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym, starszym samotnym oraz pozostających bez pracy - poprzez obecność, doradztwo, szkolenia oraz inne programy aktywizacji, a także zwyczajną codzienną pomoc

Zwierzęta - nasi "przyjacele"

W ramach propagowania idei wrażliwości społecznej i empatii, wspólnie z dziećmi i młodzieżą pomagamy zwierzętom - poprzez zbieranie środków na zakup żywności oraz zbiórki darów

Please reload

bottom of page