top of page

STATUT

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 


§ 1 Część wstępna
1. Fundacja pod nazwą „Adaptacja i Rozwój” (dawniej Fundacja Pomaganie Jest Proste), (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Pana Waldemara Filipka; zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym (Repertorium A nr 8180/2016) sporządzonym przez notariusz Agnieszkę Bochenek-Perek w kancelarii notarialnej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14 w Krakowie, w dniu 30 września 2016 roku.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
3. Niniejszy Statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.


§ 2 Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające
1. Nazwa Fundacji brzmi: „Adaptacja i Rozwój”.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych oraz skrótów swojej nazwy.
4. Fundacja może używać pieczęci, wyróżniających ją znaku graficznego (logo), flagi i innych oznaczeń.
5. Unikalny znak graficzny (logo) Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.


§ 3 Zakres czasowy działania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.


§ 4 Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w razie potrzeby także poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.


Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 


§ 5 Cele statutowe Fundacji
Do celów statutowych Fundacji należy:

1) niesienie pomocy osobom, w szczególności dzieciom, dotkniętym poważnymi chorobami, schorzeniami i zaburzeniami, w tym osobom niepełnosprawnym;
2) ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wspierania ich wszechstronnego rozwoju, w szczególności poznawczego, emocjonalnego i społecznego, a także upowszechniania wśród nich kultury fizycznej i wypoczynku;
5) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz wspierania systemu pieczy zastępczej;
6) pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi wypadkami losowymi oraz wyrównywanie ich szans, szczególnie dzieci;
7) działalność dobroczynna i charytatywna zmierzająca do poprawy warunków bytowych ludności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, w tym pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
8) działalność na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pozostających bez pracy, w tym osób w wieku emerytalnym, a także promowanie i rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodzieży;
9) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, a także edukacja w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania i ochrony praw człowieka i dziecka;
10) promocja i organizacja wolontariatu oraz propagowanie idei solidarności społecznej;
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz szeroko rozumianej integracji społecznej;
12) ochrona zwierząt i przyrody, stanowiących wspólne dziedzictwo oraz warunkujących prawidłowy i zrównoważony rozwój.


§ 6 Formy realizacji celów statutowych
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych;
2) zakup leków i środków medycznych;
3) organizowanie akcji celowych, zbiórek rzeczowych i pieniężnych, zakup leków i środków medycznych, środków higieny oraz innych niezbędnych artykułów na rzecz potrzebującej ludności na tzw. „terenach misyjnych”;
4) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów służących zaspokajaniu potrzeb życia codziennego;
5) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Fundacji, poprzez zbiórki pieniędzy, także w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych;
6) przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną;
7) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
8) opracowywanie i realizację programów pomocowych skierowanych do osób z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
9) opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez doradztwo, szkolenia, poradnictwo i inne formy wsparcia;
10) działalność szkoleniową i doradczą;
11) przygotowywanie oraz rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocowych;
12) rozwijanie wolontariatu oraz organizację warsztatów, szkoleń i spotkań dla wolontariuszy;
13) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, szkoleń, kursów, wykładów, odczytów, spotkań, zajęć terapeutycznych;
14) organizowanie charytatywnych balów, koncertów, konkursów, gal oraz innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji;
15) organizowanie imprez masowych propagujących cele Fundacji;
16) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz kursów;
17) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania;
18) rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu;
19) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, w celu rozwijania i wznamcniania działalności organizacji pożytku publicznego;
20) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Fundacji, w tym kampanii społecznych;
21) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak, dyplomów i medali honorowych według ustalonych przez Fundację kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Fundację;
22) pomoc psychologiczno – pedagogiczną, coaching, mentoring, doradztwo oraz inne formy samorozwoju;
23) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi, oraz z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
24) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi organizacjami, instytucjami i osobami podejmującymi działania ukierunkowane na realizację celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji, wspieranie takich podmiotów organizacyjnie, rzeczowo i finansowo;
25) upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji ludności, w tym w szczególności ludzi żyjących na tzw. „terenach misyjnych”;
26) pozyskiwanie, administrowanie, chronienie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.
3. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej wolontariuszy. Jednak bez uszczerbku dla postanowienia ust. 2, dla efektywniejszej realizacji swoich celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników oraz angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.


§ 7 Zakazy dotyczące działalności Fundacji
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 8 Wspieranie działalności osób trzecich
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.


§ 9 Medale, odznaczenia i nagrody
Fundacja może ustanawiać dyplomy, medale, odznaczenia, nagrody, tytuły honorowe, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.


§ 10 Właściwy Minister
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 


§ 11 Majątek Fundacji
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych); z czego Fundator wyodrębnia kwotę w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą; oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 12 Dochody Fundacji
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) świadczeń Fundatora;
2) darowizn, spadków i zapisów, zarówno krajowych jak i zagranicznych;
3) dochodów z darów, ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych i imprez, akcji promocyjnych, przetargów, konkursów i licytacji, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
4) od sponsorów okolicznościowych i stałych;
5) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
6) środków publicznych, dotacji, subwencji oraz grantów krajowych i zagranicznych;
7) funduszy Unii Europejskiej;
8) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
9) z przychodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności;
10) odsetek i depozytów bankowych;
11) dochodów z kapitału;
12) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ;
13) dochodów z własnej działalności statutowej Fundacji;
14) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.


§ 13 Przeznaczenie wybranych dochodów
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.


§ 14 Powołanie Fundacji do dziedziczenia
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.


§ 15 Prowadzenie ewidencji finansowej
1. O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI

 


§ 16 Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji.


I. Rada Fundacji

§ 17 Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
2. Rada Fundacji składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) Członków.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Rada Fundacji jest powoływana na czas nieokreślony. Jej Członkowie mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.
5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Fundator może wejść w skład Rady Fundacji jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji. W takim przypadku powołuje siebie w skład Rady Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
8. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
9. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku powołania członka Rady w skład Zarządu Fundacji, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, jego pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania zgodnie z przepisami niniejszego Statutu lub śmierci.
10. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie nie pobierając wynagrodzenia, za wyjątkiem zwrotu koniecznych i uzasadnionych kosztów wynikających z pełnienia swych statutowych zadań.
11. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.


§ 18 Kompetencje Rady Fundacji
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
2) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
3) odwoływanie Członków Zarządu w przypadku stwierdzonej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Fundacji w zakresie celów jak i zarządzania finansami;
4) przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak, dyplomów i medali honorowych;
5) inicjowanie i opiniowanie głównych kierunków działania Fundacji;
6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
7) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania;
10) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2) żądania od Członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


§ 19 Posiedzenia Rady Fundacji
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Przewodniczącego oraz opcjonalnie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, Członek Zarządu Fundacji.
5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.
 
§ 20 Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz jej sekretarza, powołania Członka Zarządu Fundacji oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także zmiany Statutu.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania Członka Zarządu wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.


II. Zarząd Fundacji

§ 21 Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) Członków. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji.
3. Członków Zarządu Fundacji oraz Prezesa powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
4. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.
5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji jeśli nie jest członkiem Rady Fundacji; może też pełnić funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. W takim przypadku powołuje siebie w skład Zarządu Fundacji.
7. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele jako Prezes Zarządu Fundacji. On też ustala funkcje w składzie pierwszego Zarządu Fundacji.
8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
10. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie nie pobierając wynagrodzenia za wyjątkiem zwrotu uzasadnionych i koniecznych kosztów wynikających z pełnienia swych statutowych zadań.
11. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji z powodu niegospodarności oraz naruszenia przepisów prawa polskiego i postanowień Statutu. Uchwała Rady Fundacji dla wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
12. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
2) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) odwołania Członka Zarządu Fundacji zgodnie z przepisami niniejszego Statutu;
4) powołania członka Zarządu Fundacji w skład Rady Fundacji;
5) śmierci członka Zarządu Fundacji.


§ 22 Kompetencje Zarządu Fundacji
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizacja celów statutowych;
2) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich oraz umacnianie więzi z ofiarodawcami i podopiecznymi;
3) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
7) ustalanie planów działania Fundacji;
8) realizowanie uchwał Rady Fundacji;
9) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości środków, przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873);
10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
11) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
13) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;
15) wydawanie zarządzeń lub uchwalanie regulaminów w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd dla efektywniejszego prowadzenia spraw Fundacji może powoływać pełnomocników do określonych zadań oraz tworzyć biura.
3. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.


§ 23 Posiedzenia Zarządu Fundacji
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
3. Prezez Zarządu Fundacji na pierwszym posiedzeniu opcjonalnie wybiera Wiceprezesów oraz Sekretarza Zarządu Fundacji.
 

§ 24 Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji

1. Z zastrzeżeniem uchwały o likwidacji Fundacji, o której mowa w § 33 uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Fundacji.
3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.


§ 25 Reprezentacja Fundacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwaj Członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Prezes Zarządu może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
3. Prezes Fundacji reprezentuje Fundację w sposób nieograniczony i samodzielnie.


§ 26 Ciała doradcze
1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
1) Radę programową;
2) Radę honorową;
3) Zespoły doradcze.
2. Członkami wyżej wymienionych ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.
3. Zarząd Fundacji ustanawia regulaminy oraz sposób działania powyższych ciał doradczych.
4. Wszelkie koncepcje i propozycje działań Fundacji powstałe w ciałach doradczych mogą być wprowadzone w życie dopiero po zatwierdzeniu w formie uchwały przez Zarząd Fundacji.

 


Rozdział V
RADA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI

 


§ 27 Rada Przyjaciół Fundacji
1. Rada Przyjaciół Fundacji jest organem opiniodawczym.
2. Rada Przyjaciół Fundacji składa się z osób, którym Fundacja nadała tytuł „Przyjaciela Fundacji”.
3. Tytuł Przyjaciela Fundacji i jednocześnie członka Rady Przyjaciół nadaje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji osobom upowszechniającym ideę Fundacji, propagującym jej cele czy też wspierającym ją w różnej formie.
4. Pierwsze tytuły „Przyjaciel Fundacji” nadaje Fundator powołując pierwszą Radę Przyjaciół Fundacji.


§ 28 Prawa i obowiązki Członków Rady Przyjaciół Fundacji
1. Do kompetencji Rady Przyjaciół Fundacji należy w szczególności:
1) upowszechnianie idei Fundacji i propagowanie jej celów;
2) wskazywanie Zarządowi Fundacji priorytetów w bieżącej działalności.
2. Opinie Rady Przyjaciół Fundacji winny być rozważane przez organy Fundacji ze szczególną uwagą. Brak opinii Rady Przyjaciół Fundacji nie stanowi przeszkody dla organu Fundacji do podejmowania działań wynikających ze Statutu lub przepisów prawa.
3. Fundacja zobowiązuje się do otaczania szczególną troską i dbałością Członków Rady Przyjaciół Fundacji oraz do świadczenia im w każdej trudnej sytuacji wszelkiej pomocy w miarę swoich aktualnych możliwości.
4. Członkowie Rady Przyjaciół Fundacji oraz inni specjaliści różnych profesji mogą być powoływani do Rady Programowej Fundacji, której celem będzie wytyczanie i tworzenie programów oraz określanie sposobów ich realizacji.


§ 29 Zgromadzenie Członków Rady Przyjaciół Fundacji
1. Co najmniej raz do roku odbywa się zgromadzenie Rady Przyjaciół Fundacji, na którym otrzymują oni informacje o wykonanej pracy oraz działalności Fundacji.
2. Zwołanie posiedzenia Rady Przyjaciół Fundacji odbywa się poprzez wysłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia przez Zarząd Fundacji z zachowaniem terminu wezwania, wynoszącego co najmniej 14 dni przy jednoczesnym podaniu do wiadomości porządku obrad.

 


Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 


§ 30 Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio, za pomocą podmiotów zewnętrznych albo w formie organizacyjnie i finansowo wyodrębnionych zakładów. Zakłady w drodze uchwały powołuje i likwiduje Zarząd Fundacji, powołując i odwołując także ich kierowników. Zakres działania ewentualnych zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji. Zarząd ustala także rozmiary zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w obrębie następujących grup klasyfikacji PKD:
1) Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (14.1);
2) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1);
3) Produkcja sprzętu sportowego (32.3);
4) Produkcja gier i zabawek (32.4);
5) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1);
6) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8);
7) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9);
8) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1);
9) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1);
10) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2);
11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9);
12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2);
13) Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2);
14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.2);
15) Reklama (73.1);
16) Badanie rynku i opinii publicznej (73.2);
17) Działalność fotograficzna (74.2);
18) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9);
19) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.4);
20) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.1);
21) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.2);
22) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.3);
23) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (79.1);
24) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1);
25) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3);
26) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9);
27) Pozaszkolne formy edukacji (85.5);
28) Działalność wspomagająca edukację (85.6);
29) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.9);
30) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.1);
31) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.2);
32) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.3);
33) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9);
34) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.1);
35) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9);
36) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0);
37) Działalność związana ze sportem (93.1);
38) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).
5. Fundacja przeznacza całość nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.
6. Fundator przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), pochodzącą z dokonanej przez niego darowizny.
7. Decyzję w sprawie rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje pierwotnie Fundator, a w toku działalności Fundacji jej Zarząd.

 


Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


§ 31 Zmiana Statutu Fundacji
1. W sprawie zmiany Statutu Fundacji decyzję podejmuje Fundator.
2. Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatora stosownej uchwały, a następnie podjęcia przez Radę Fundacji uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie. Uchwała podjęta przez Fundatora w zakresie zmiany Statutu Fundacji jest dla Rady Fundacji wiążąca.


§ 32 Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.


§ 33 Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.


§ 34 Sprawy nieuregulowane Statutem
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.


§ 35 Wejście w życie Statutu
Statut wchodzi w życie od momentu zatwierdzenia przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

 


Kraków, 1.10.2016r


 

bottom of page