Konkurs "List do św. Mikołaja"


Tak! To już niedługo! Dzień św. Mikołaja!

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs.

Aby wziąć w nim udział, napisz list do św. Mikołaja.

Najbardziej ciekawe, kreatywne i oryginalne prace nagrodzimy.

Możesz wybrać dowolną formę: słowną, graficzną, graficzno-słowną lub jakąkolwiek inną, która jest zgodna z funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook.

Do wygrania są nagrody - Niespodzianki oraz Dyplom :)

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie konkursowego posta, udostępnienie go na swoim profilu oraz dołączenie do grupy Pomaganie jest Proste.

Nagrody czekają na laureatów.

Konkurs trwa do 04 grudnia 2020r., do godz. 23.59.


REGULAMIN KONKURSU

„List do św. Mikołaja” z Fundacją Pomaganie Jest Proste

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „List do św. Mikołaja” z Fundacją Pomaganie Jest Proste zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pomaganie Jest Proste z siedzibą

w Kraków 30-898, przy ul. Flanka 14a, KRS 0000656030, NIP: 6793139580 zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook http://facebook.com/ (dalej „Facebook”), za pośrednictwem strony znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/pomaganiejestproste/ (dalej „Strona Fundacja Pomaganie Jest Proste”).

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem http://web.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).

„Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział

w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie Facebookowi.

5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem https://www.pomaganiejestproste.com.pl/aktualności a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście konkursowym, o którym mowa w § 3 pkt 3.


6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem

(„Regulamin”).


8. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora

w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.

9. Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja Pomaganie Jest Proste.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

1.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osobafizyczna która, posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku

(dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://web.facebook.com/legal/term...);


3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające

w stosunku przysposobienia.

§ 3

Czas i warunki Konkursu

1.Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.11.2020 roku o godzinie 19:00 i trwa do dnia 04.12.2020 roku do godziny 23.59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedź Konkursową określoną

w ust. 4 poniżej.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a)wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust.4 poniżej;

b)zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go;

c)udostępnienie postu konkursowego na swoim profilu na Facebook-u

d)dołączenie do grupy społecznościowej “Pomaganie jest proste” (https://www.facebook.com/groups/411846516d)

e)udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami ust. 6, 7 i 8 poniżej oraz § 4 ust. 8.

3.Organizator publikuje na Fanpage’u zadanie konkursowe przy użyciu funkcji “Status” udostępnianej przez Facebook publikując post (dalej: „Pytanie Konkursowe”).

Pytanie Konkursowe zostanie opublikowane 18.11.2020 roku o godz.19:00. W treści Pytania Konkursowego Organizator publikuje również hiperłącze do adresu URL niniejszego Regulaminu (§ 1 ust. 6).

4.Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza (postu) do Pytania Konkursowego zawierającego odpowiedź na to Pytanie Konkursowe – przy pomocy funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz”) udostępnianej przez Facebook (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”).


Odpowiedź Konkursowa na Pytanie Konkursowe, które brzmi:

„List do św. Mikołaja” z Fundacją Pomaganie Jest Proste - napisz list do

św. Mikołaja.

Najciekawsze, najbardziej kreatywne zgłoszenia nagrodzimy!

Praca powinna być opublikowana przez Uczestnika do godz. 23:59 w dniu

do 4.12.2020 roku. Odpowiedź Konkursowa może mieć formę graficzną lub słowno-graficzną – odpowiednio do Pytania Konkursowego oraz zgodnie

z funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook.

5.Uczestnik może opublikować tylko 1 (jedną) Odpowiedź Konkursową

w czasie trwania Konkursu. W przypadku opublikowania kilku Odpowiedzi Konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą Odpowiedź Konkursową opublikowaną przez tego Uczestnika. W przypadku edytowania Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika, każda zedytowana Odpowiedź Konkursowa podlega wykluczeniu z Konkursu.

6. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne

z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne,

a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust.7.

7. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik godzi się również

i oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody (§ 4) w zamian za tę nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych

i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi Konkursowej. Przeniesienie praw autorskich będzie zachodzić na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym

w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu

i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora tych praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia). Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody (§ 4) na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.

8. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie tej Odpowiedzi Konkursowej na Fanpage’u (§ 1 ust. 5) bez dodatkowych odpłatności. Postanowienia ust. 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio.

9. Dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi Konkursowej treści

o charakterze bezprawnym jest zakazane.

10. Organizator, z zastrzeżeniem ust.12 poniżej, wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej

(zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):

a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze;

b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym , iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące

w wizerunek Organizatora, Administratora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;

c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

d) nie spełniają któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych

w Regulaminie.

12.Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 10 i 11, niezwłocznie prześle powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie

z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook wraz ze stosownym uzasadnieniem.

§ 4

Nagrody i laureaci

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu spełnić wszystkie warunki określone w § 2 i 3.

2. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 Laureatów, których Odpowiedzi Konkursowe otrzymają najwięcej polubień tzw. “lajków” pod opublikowany postem (odpowiedzią konkursową).

Każdy Laureat otrzyma jedną Nagrodę - “Niespodziankę” oraz Dyplom.

3. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska lub pseudonimu(§5 ust. 5), zostanie opublikowana przez Organizatora na Fanpage’u przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post) nie później niż w dniu 10 grudnia 2020 roku do godziny 20.00.

6. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.

7. Uczestnik może zostać Laureatem tylko jeden (1) raz.

8. Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook zawierającej dane umożliwiające ich identyfikację, co jest niezbędne do odbioru nagród, tj.: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania c) adres e-mail d) numer telefonu kontaktowego e) oświadczenie o treści:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie nagrody w konkursie „List do św. Mikołaja” z Fundacją Pomaganie Jest Proste.

9. Przekazanie przez Laureata swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Laureatem w celu wydania nagrody.

10. Przesłanie danych, o których mowa w pkt. 9 powyżej jest warunkiem dokonania odbioru nagrody, zgodnie z pkt. 12 poniżej. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w punktach poprzedzających, a także nieotrzymanie od Laureata wiadomości prywatnej na Fanpage