Konkurs na Dzień Mamy

Aby wziąć udział w konkursie, pokaz nam swoje ulubione zdjęcie z Mamą.

Najbardziej ciekawe i oryginalne prace nagrodzimy.

Tym razem do wygrania jest śliczna Filiżanka z bukietem kwiatów, którą możesz wręczyć Mamie z okazji jej święta oraz Drzewko ozdobne i zdobione Pudełko na drobiazgi dla kolejnych laureatów.

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie oraz polubienia naszej strony Pomaganie Jest Proste

Będzie nam miło jak podzielisz się również tym postem ze znajomymi.

Nagrody czekają na laureatów

Konkurs trwa do 26 maja 2018r., do godz. 23.59.

Regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Mamy z Fundacją Pomaganie Jest Proste”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dzień Mamy z Fundacją Pomaganie Jest Proste” zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pomaganie Jest Proste z siedzibą w Kraków 30-898, przy ul. Flanka 14a, KRS 0000656030, NIP: 6793139580 zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook http://facebook.com/ (dalej „Facebook”), za pośrednictwem strony znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/pomaganiejestproste/ (dalej „Strona Fundacja Pomaganie Jest Proste”).

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem http://web.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).

„Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie Facebookowi.

5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem https://www.pomaganiejestproste.com.pl/aktualnosci a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście konkursowym, o którym mowa w § 3 pkt 3.

6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („ Regulamin”). 8. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.

9. Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja Pomaganie Jest Proste.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

1.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3

poniżej – może być osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 rok życia;

b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

d) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://web.facebook.com/legal/term...);

e) spełni warunki, o których mowa w§ 3 ust. 2.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

Czas i warunki Konkursu

1.Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.05.2018 roku o godzinie 15.00 i trwa do dnia 26.05.2018 roku do godziny 23.59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedź Konkursową określoną w ust. 4 poniżej.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a)wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust.4 poniżej;

b)zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go;

c)udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami ust. 6, 7 i 8 poniżej oraz § 4 ust. 8.

3.Organizator publikuje na Fanpage’u zadanie konkursowe przy użyciu funkcji „Status” udostępnianej przez Facebook(tzw. post) (dalej: „Pytanie Konkursowe”).

Pytanie Konkursowe zostanie opublikowane 6 luteg 2018 roku o godz.19 :00 . W treści Pytania Konkursowego Organizator publikuje również hiperłącze do adresu URL niniejszego Regulaminu (§ 1 ust. 6).

4.Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza (postu) do Pytania Konkursowego zawierającego odpowiedź na to Pytanie Konkursowe – przy pomocy funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz”) udostępnianej przez Facebook (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”). Odpowiedź Konkursowa na Pytanie Konkursowe, które brzmi:

Dzień Mamy - pokaż nam swoje ulubione zdjęcie z Mamą. Najciekawsze, najbardziej kreatywne zgłoszenia nagrodzimy!

Praca powinna być opublikowana przez Uczestnika do godz. 23:59 w dniu do 26 maja 2018 roku. Odpowiedź Konkursowa może mieć formę graficzną lub słowno-graficzną – odpowiednio do Pytania Konkursowego oraz zgodnie z funkcjonalnościami udostępnianymi przez Facebook.

5.Uczestnik może opublikować tylko 1 (jedną) Odpowiedź Konkursową w czasie trwania Konkursu. W przypadku opublikowania kilku Odpowiedzi Konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą Odpowiedź Konkursową opublikowaną przez tego Uczestnika. W przypadku edytowania Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika, każda edytowana Odpowiedź Konkursowa podlega wykluczeniu z Konkursu.

6. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust.7.

7. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik godzi się również i oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody (§ 4) w zamian za tę nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi Konkursowej. Przeniesienie praw autorskich będzie zachodzić na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora tych praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia). Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody (§ 4) na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.

8. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie tej Odpowiedzi Konkursowej na Fanpage’u (§ 1 ust. 5) bez dodatkowych odpłatności. Postanowienia ust. 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio.

9. Dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi Konkursowej treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

10. Organizator, z zastrzeżeniem ust.12 poniżej, wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):

a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze;

b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym , iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora, Centrum Handlowego Czyżyny, Administratora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;

c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

d) nie spełniają któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

12.Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 10 i 11, niezwłocznie prześle powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook wraz ze stosownym uzasadnieniem.

§ 4

Nagrody i laureaci

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu spełnić wszystkie warunki określone w § 2 i 3.

2. Organizator powołuje 3-osobową komisję (dalej „Komisja Konkursowa”) w skład, której wchodzą przedstawiciele Organizatora , która dokonuje oceny Odpowiedzi Konkursowych opublikowanych zgodnie z Postanowieniami Regulaminu oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

3. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 Laureatów, których Odpowiedzi Konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze pod względem kreatywności, estetyki, oryginalności, unikatowości i stylu. Każdy Laureat otrzyma jedną Nagrodę.

4. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska lub pseudonimu(§5 ust. 5), zostanie opublikowana przez Organizatora na Fanpage’u przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post) nie później niż w dniu 12 lutego 2018 roku do godziny 20.00.

5. Nagrodami w są 3 Rękodzieła:

1 miejsce – Filiżanka z kwiatami – duża filiżanka z pięknym bukietem kwiatów, którego możesz wręczyć Mamie

2 miejsce – Drzewko ozdobne

3 miejsce – Zdobione pudełko na drobiazgi

LP Nagroda Wartość nagr. Wart. dodatk. nagr. pien. Łączna wart. nagr.

Miejsce 1 Filiżanka z kwiatami 100,00 zł 10,00 zł 110,00 zł

Miejsce 2 Drzewko ozdobne 50,00 zł 5,00 zł 53,00 zł

Miejsce 3 Pudełko na drobiazgi 30,00 zł 3,00 zł 33,00 zł

6. Każda Nagroda wydawana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora, jako płatnika, z części pieniężnej Nagrody, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% jej wartości.

7. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.

8. Uczestnik może zostać Laureatem tylko jeden (1) raz.

9. Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook zawierającej dane umożliwiające ich identyfikację, co jest niezbędne do odbioru nagród, tj.: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania c) adres e-mail d) numer telefonu kontaktowego e) oświadczenie o treści:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie nagrody w konkursie „Dzień Mamy z Fundacją Pomaganie Jest Proste”.

10. Przekazanie przez Laureata swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Laureatem w celu wydania nagrody.

11. Przesłanie danych, o których mowa w pkt. 9 powyżej jest warunkiem dokonania odbioru nagrody, zgodnie z pkt. 12 poniżej. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w punktach poprzedzających, a także nieotrzymanie od Laureata wiadomości prywatnej na Fanpage skutkuje utratą przez Laureata prawa do nagrody.

12. Nagrodę będzie można odebrać w ciągu 7 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu (tj. do dnia 2 czerwca 2018 roku włącznie), po spełnieniu warunków określonych w §4 pkt 9 oraz za okazaniem przez Laureata dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz fakt ukończenia 18. roku życia.

13. Nagrody będą do odebrania w biurze Fundacji Pomaganie Jest Proste, po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru.

14. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 7 dni, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu, w tym adresu zamieszkania.

16. Z wydania nagrody spisuje się protokół odbioru.

§ 5

Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Pomaganie Jest Proste z siedzibą w Krakowie, 30-898, przy ul. Flanka 14a, dalej („Administrator”).

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska (lub pseudonimu) Laureata.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb wzięcia udziału w Konkursie . Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego (i) imienia i (ii) nazwiska lub (iii) pseudonimu – jeśli używa takiego w Profilu na Fanpage’u.

5. Przy czynności odbioru Nagrody, Laureat może wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail w celu przesyłania drogą elektroniczną materiałów informacyjnych i handlowych, bądź numeru telefonu komórkowego dla celów marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora danych, przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.

6. Brak zgody, o której mowa w § 5 pkt. 6 powyżej nie wyklucza udziału Uczestnika w Konkursie i odebrania przez niego nagrody.

§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, na Fanpage Fundacji Pomaganie Jest Proste oraz na stronie internetowej: https://www.pomaganiejestproste.com.pl/

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na https://www.facebook.com/pomaganiejestproste/ oraz na https://www.pomaganiejestproste.com.pl/

9. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu, tj. z dniem 19.05.2018 roku.